Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund - formål og vedtægter

FORMÅL
§1

Stk. 1 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd.
Stk. 2 Dansk Kvindesamfund er neutral i partipolitisk henseende.
Stk. 3 Dansk Kvindesamfund er tilsluttet “International Alliance of Women” (IAW).

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
§2

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig Dansk Kvindesamfunds program.
Stk. 2 Medlemmerne optages i landsforeningen. Medlemmerne kan organiserer sig i kredse i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 3 Styrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder Dansk Kvindesamfunds formål, program eller virksomhed. En enig styrelse skal stemme for eksklusionen. Eksklusionen har omgående virkning. Eksklusionen kan ankes til landsmødet, der træffer den endelige beslutning. Beslutningen om eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det ekskluderede medlem kan efter 2 år bede styrelsen om nyt medlemskab af Dansk Kvindesamfund.
Stk. 4 Medlemmer af styrelsen kan ekskluderes af landsmødet efter indstilling med 2/3 flertal fra styrelsen. Beslutningen om eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 5 Offentlige og private virksomheder og foreninger kan være medlem af Dansk Kvindesamfund ved et kollektivt medlemskab, når de bakker op om foreningens formål. Ved et kollektivt medlemskab har man én stemme på landsmødet. Man kan stille forslag og opstille kandidater til styrelsen. Når man har kollektivt medlemskab, kan der, udover de almindelige medlemsfordele, stilles to foredrag gratis til rådighed hvert år om forskellige aspekter af ligestilling. Kontingentet for et kollektivt medlemskab afhænger af størrelsen af virksomheden og fastsættes af styrelsen efter forhandling med den pågældende virksomhed.

§3

For al stemmeafgivning og valgbarhed i Dansk Kvindesamfund kræves mindst 2 måneders medlemskab. Dersom et medlem er i restance med sit kontingent fortabes valgret og valgbarhed.

§4

Alle medlemmer modtager “Kvinden&Samfundet”, nyhedsbreve og medlemsblade, i den form og det omfang som Dansk Kvindesamfund aktuelt udgiver dem.

§5

Oprettelse og sammenlægning af kredse skal godkendes af styrelsen.

§6

Kredse har fuldt selvstyre inden for disse vedtægters rammer.

§7

Udmeldelse skal ske til landsforeningen med en måneds varsel.

§8

Dansk Kvindesamfunds værneting er København

§9

Stk. 1 Kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på det årlige landsmøde.
Stk. 2 Kontingentet indbetales til landsforeningen og forfalder den 1. marts og den 1. september. Medlemmer, som ikke har betalt skyldigt kontingent, mister medlemsrettighederne to måneder efter forfaldsdag.
Stk. 3 Pensionister og uddannelsessøgende kan efter anmodning optages til nedsat kontingent.
Stk. 4 Husstandsmedlemmer betaler halvt kontingent.

KREDSE, UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER
§10

Sekretariatet sikrer altid en opdateret medlemsdatabase. Kredse, udvalg eller arbejdsgrupper kan bede sekretariatet sende fælles mails ud til regionens medlemmer ved behov.

§ 11

Kredse, udvalg eller arbejdsgrupper, kan efter ansøgning til sekretariatet (styrelsen), hvert år få stillet et beløb til rådighed, som skal bruges efter det i ansøgningen anførte formål. Ansøgningen skal være vedlagt et budget, og der aflægges regnskab hvert år før landsmødet. Overskud returneres til sekretariatet.

§12

Stk. 1 Enhver kreds udformer egne vedtægter, der ikke må stride mod landsforeningens vedtægter. Kredsvedtægterne indsendes til styrelsen for godkendelse.
Stk. 2 Landsforkvinden kan pålægge en kreds, et udvalg eller en arbejdsgruppe at trække en offentlig udmelding tilbage, hvis denne vurderes til skade for Dansk Kvindesamfund eller strider mod landsforeningens officielle politik.

§13

Stk. 1 Styrelsen kan opløse en kreds, hvis dens arbejde er i uoverensstemmelse med formålsparagraffen.
Stk. 2 Beslutningen skal godkendes af landsmødet.
Stk. 3 Kredsens værdier og kontante beholdning ved opløsningen tilfalder landsforeningen.

STYRELSEN
§14

Stk. 1 Landsforeningen Dansk Kvindesamfund ledes af en styrelse på minimum 5 personer og maksimum 9 personer. 8 personer vælges blandt valgbare medlemmer af Dansk Kvindesamfund. Direktøren for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er fast medlem. Styrelsen består af: Forkvinde, styrelsesmedlemmer, eksternt bestyrelsesmedlem, og evt. kasserer. Kasserer kan vælges på landsmødet og bliver derved styrelsesmedlem. Hvis dette ikke sker, udpeger styrelsen en økonomisk medarbejder med regnskabsmæssig baggrund, der kan deltage i styrelsesmøder efter behov.
Stk. 2 Styrelsen vælges af landsmødet. Samtlige valg gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 3 Landsmødet vælger minimum to og maksimum 3 suppleanter til styrelsen for et år ad gangen. Suppleanterne indtræder efter stemmetal indtil næste landsmøde, hvis et styrelsesmedlem får varigt forfald.
Stk. 4 Styrelsen konstituerer sig med 1 eller 2 næstforkvinder efter intern beslutning.
Stk. 5 Styrelsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg, bestående af forkvinde, næstforkvinde og kasserer. Hvis der alternativt er udpeget en økonomisk medarbejder, kan denne deltage uden stemmeret.
Stk. 6 I tilfælde af varigt forfald for kassereren, konstituerer styrelsen af sin midte en kasserer frem til først kommende landsmøde. Alternativt kan der udpeges en økonomisk medarbejder (med regnskabsmæssig baggrund).
Stk. 7 Styrelsen er ansvarlig for, at der på kredsgeneralforsamlingerne foreligger besked om, hvorvidt landsforkvinde, kasserer og styrelsesmedlemmer ønsker enten genvalg eller ikke genvalg.
Stk. 8 I tilfælde af varigt forfald for landsforkvinden, konstitueres næstforkvinden frem til næste landsmøde. Hvis der er to næstforkvinder, vælges den ene efter intern beslutning i styrelsen.

§15

 Stk. 1 Styrelsen behandler alle foreliggende sager og træffer afgørelser i disse under ansvar over for landsmødet. Styrelsen har til opgave at

  • tegne Dansk Kvindesamfund over for offentligheden
  • være ansvarlig for gennemførelse af landsmødets vedtagelser
  • sørge for, at udvalg og arbejdsgrupper er funktionsdygtige i perioden mellem landsmøderne
  • være ansvarlig for kontakten til kredsen
  • være ansvarlig for driften af DK’s sekretariat
  • være ansvarlig for foreningens drift og økonomi under ansvar for landsmødet
  • ansætte og afskedige personalet i sekretariatet

Stk. 2 Forkvinden er chef for sekretariatet
Stk. 3 Forkvinden honoreres i henhold til gældende budget vedtaget af landsstyrelsen
Stk. 4 Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er forkvindens stemme udslagsgivende.
Stk. 5 Der skrives beslutningsreferat af styrelsesmøderne.
Stk. 6 Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§16

Stk. 1 Kassereren eller en økonomisk medarbejder fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og forelægger det reviderede regnskab for landsmødet.
Stk. 2 Regnskabet revideres af to af landsmødet valgte interne revisorer. Disse vælges for to år ad gangen på skift. Desuden vælges en revisorsuppleant hvert år.
Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4 Forkvinden og et styrelsesmedlem eller en sekretariatsmedarbejder er tilsammen tegningsberettigede.
Stk. 5 Styrelsen sørger for, at der udarbejdes et budget for det kommende år, som forelægges landsmødet til orientering.
Stk. 6 Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning af foreningen skal tilfalde en anden forening m.v., som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

LANDSMØDET
§17

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er landsmødet, der består af alle tilmeldte medlemmer.
Stk. 2 Landsmødet afholdes én gang årligt, fortrinsvis i april måned, efter indkaldelse fra styrelsen med mindst to måneders varsel til hvert medlem.
Stk. 3 Dagsorden for landsmødet bekendtgøres til hvert medlem senest 5 uger før afholdelsen.
Stk. 4 Tilmelding til landsmødet skal ske til sekretariatet senest 4 uger før landsmødet.

§18

Stk. 1 Landsmødet ledes af en eller flere dirigenter, der vælges af forsamlingen.
Stk. 2 Et hvert medlem af Dansk Kvindesamfund har adgang til landsmødet og har ret til at stille forslag i henhold til §19 stk. 3, samt deltage i forhandlingerne. Alle de rettidigt tilmeldte medlemmer jfr. §17 stk. 4 har stemmeret til alle afstemninger og får udleveret et stemmekort.
Stk. 3 Til beslutning om udelukkelse af en kreds eller et medlem kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 4 Til vedtagelse af ændringer i Vedtægter for Dansk Kvindesamfund kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 5 Til beslutning om opløsning af Dansk Kvindesamfund kræves 5/6 af de afgivne stemmer.
Stk. 6 Alle øvrige afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. Se dog §20 stk. 4.
Stk. 7 Hvis mindst 10 stemmeberettigede kræver det, skal der ske en skriftlig afstemning.
Stk. 8 Valg til styrelsen foregår altid ved skriftlig afstemning.
Stk. 9 Der føres beslutningsreferat af landsmødet. Forkvindens beretning udsendes til kredsene.

§19

Stk. 1 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent(er)
2. Forkvindens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Kredse, udvalg og arbejdsgruppes beretninger
8. Valg i henhold til §15 stk. 2 og 3 og §17 stk. 2
9. Eventuelt
Stk. 2 Forslag til kandidater og suppleanter til styrelsen skal indsendes senest 6 uger før landsmødet.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal indsendes senest 6 uger før landsmødet og udsendes til kredsene senest 2 uger før landsmødet.
Stk. 4 Behandling af et forslag, der ikke har været fremme i overensstemmelse med ovennævnte regler, kan foretages, såfremt 3/5 af landsmødets deltagere vedtager, at en sådan behandling kan finde sted.
Stk. 5 For udvalg og arbejdsgrupper skal der vedtages et kommissorium. Styrelsen kan nedlægge et udvalg eller en arbejdsgruppe, der arbejder imod kommissoriet og/eller foreningens politik. Udvalg eller arbejdsgrupper kan kun udtale sig på DK’s vegne efter aftale med styrelsen. Desuden kan styrelsen løbende nedsætte ad hoc udvalg ud fra aktuelle behov. Disse kan have deltagere, der ikke er medlemmer af foreningen. Ad hoc udvalg kan eventuelt nedsættes på opfordring fra landsmødet.

§20

Stk. 1 Ekstraordinært landsmøde afholdes, på initiativ af landsmødet og/eller styrelsen eller når det begæres skriftligt af mindst 10 % af foreningens medlemmer. Styrelsen er forpligtet til at indkalde senest 2 uger efter modtagelse af begæringen.
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde skal ske med mindst 6 ugers varsel direkte til hvert medlem.

“KVINDEN&SAMFUNDET”
§21

Stk. 1 Dansk Kvindesamfund udgiver tidsskriftet Kvinden&Samfundet i det omfang, der er økonomi til dette.
Stk. 2 Styrelsen er ansvarlig for udgivelsen af Kvinden&Samfundet.

DET UDADVENDTE ARBEJDE
§22

Stk. 1 Dansk Kvindesamfund kan som helhed indtræde i andre sammenslutninger med beslægtede formål. Ligeledes kan en kreds indtræde lokalt i andre sammenslutninger med beslægtede formål.
Stk. 2 Styrelsen kan sende resolutioner og lignende henvendelser til Regeringen, Folketinget og offentligheden. Styrelsen skal, så vidt det er tidsmæssigt muligt, samarbejde med udvalg, der arbejder med det pågældende sagsområde.
Stk. 3 Kredse kan på egen hånd rette henvendelser til lokale instanser om lokale spørgsmål.
Stk. 4 Kredse, udvalg, arbejdsgrupper og enkeltmedlemmer kan kun udtale sig på DK’s vegne efter aftale med styrelsen.

§23

Stk. 1 Ingen institution må bære Dansk Kvindesamfunds navn, uden at dette er godkendt af styrelsen og landsmødet. Dansk Kvindesamfund skal være repræsenteret i den pågældende institutions bestyrelse. Styrelsen udpeger repræsentanten. I krisecentrenes bestyrelse repræsenteret Dansk Kvindesamfund ved forkvinden.
Stk. 2 Dersom den kreds, der har været ansvarlig på Dansk Kvindesamfunds vegne, nedlægges, skal styrelsen sørge for fortsat repræsentation for Dansk Kvindesamfund.
Stk. 3 Landsmødet afgør, om godkendelsen som DK-institution skal inddrages.
Stk. 4 I tilfælde af opløsning af Dansk Kvindesamfund skal et eventuelt overskud tilfalde Kvinderådet, Niels Hemmingsensgade 10, København.

VEDTAGET PÅ LANDSMØDERNE
1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 og 2019.