Facebook Twitter Instagram search

Ligeløn og barselsorlov

Mærkesager

Lige løn- og barselsforhold for kvinder og mænd

I Danmark tjener kvinder i gennemsnit ca. 16 % mindre end mænd. Det på trods af, at kvinder er bedre uddannede end mænd, og at de to køn i dag har stort set lige lang erhvervserfaring.

Det store løngab skyldes særligt to forhold:

  • For det første er det danske arbejdsmarked ekstremt kønsopdelt, og lønnen er højere i de fag, hvor der er mange mænd, end i de fag, hvor der er mange kvinder. Det gælder også i de tilfælde, hvor fagene umiddelbart har samme værdi, og derfor burde lønnes ens ifølge ligelønsloven.
  • For det andet skyldes løngabet, at flere mænd end kvinder bliver udnævnt til ledere.

Børnestraf og børnepræmie

Herhjemme tjener kvinder, der har børn, i gennemsnit 5 % mindre end kvinder, der ikke har børn (forskningen taler om en kønsbestemt “børnestraf”). Omvendt tjener mænd, der har børn, i gennemsnit 4 % mere end mænd, der ikke har børn (man taler om en kønsbestemt “børnepræmie”). Årsagen hertil skal findes i en gammeldags måde at anskue familien på, hvor fader er forsørger og moder er omsorgsperson. Et familiesyn, der bliver delvist bekræftet i danske forældres måde at fordele barselsorloven imellem sig.

Mor tager orlov, far tager forlænget ferie

Når et dansk par bliver forældre, holder den nybagte mor i gennemsnit 296 dages barsel. Den nybagte far er i gennemsnit væk fra arbejdet i sølle 36 dage – dvs. blot 7,3 % af den samlede orlov.

Sådan er det ikke i de andre nordiske lande. I Island holder den gennemsnitlige far 33,9 % af den samlede orlov, og i Sverige snupper far 23 %. Det skyldes, at orloven er øremærket både til far og til mor.

I Danmark er orloven primært øremærket til mor. Det sker, selvom vi ved, at dette medfører, at kvinder generelt stilles dårligere på arbejdsmarkedet (både hvad angår lønniveau, pensionsindbetaling og karrieremuligheder), og at mænd stilles dårligere i forhold til at kunne udnytte deres ret til at tage barsel.

En måde, hvorpå man vil kunne give fædre bedre mulighed for at holde barsel og kvinder bedre muligheder på arbejdsmarkedet, er at øremærke dele af barselsorloven til fædre. Sådan har man gjort i de andre nordiske lande, og det viser sig, at det virker: Når barslen øremærkes til far, holder han den også.

Hvad kæmper vi for?

For Dansk Kvindesamfund er ligeløn og lige barselsmuligheder en mærkesag. Derfor kæmper vi blandt andet for:

  • At mindst 3 måneder af den samlede barselsorlov øremærkes til mænd.
  • At ligelønslovens bestemmelser om “ligeløn for arbejde af samme værdi” håndhæves bedre, samt at der kontinuerligt sættes fokus på at øge antallet af kvindelige ledere, så også kvinder får chancen for at tjene lederløn. Indsatsen skal ske på den enkelte arbejdsplads i samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og via offentlige tiltag.
  • At borgerens rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet sikres under graviditet og barsel. Således at graviditet, fødsel, adoption og pasning af børn ikke står i vejen for hans eller hendes tilknytning til arbejdsmarkedet.