Facebook Twitter Instagram search

Milepæle i kvindernes vej til ligestilling

1872 – Dansk Kvindesamfund opretter Handelsskolen for kvinder

1874 – Dansk Kvindesamfund opretter Søndagsskolen for Arbejderkvinder

1875 – Dansk Kvindesamfund opretter Tegneskolen for Kvinder (i dag kendt som Danmarks Designskole). Kvinder får adgang til universitetet, undtagen til det Teologiske Fakultet

1880 – Hustruer får ret til at hæve egen løn, samt ret til at administrere samme. Loven, der skal hindre, at ægtefæller bruger hustruers løn, fremsættes af Fredrik Bajer efter ønske fra Dansk Kvindesamfund

1885 – Det første nummer af Kvinden&Samfundet udkommer, og bladet er dermed verdens ældste kvindetidsskrift

1896 – Dansk Kvindesamfund rejser for første gang krav om ligeløn

1904 – Kvinder får adgang til den teologiske embedseksamen

1908 – Kvinder får valgret til kommunalvalg. Enlige mødre får mulighed for at få underholdsbidrag fra det offentlige

1915 – Kvinder får politisk valgret og valgbarhed

1922 – Gifte kvinder får ligestillet forældremyndighed over egne børn i ægteskabet, samt ret til at komme i betragtning som indehaver af forældremyndigheden ved skilsmisse

1930 – Dansk Kvindesamfund starter sommerlejr for unge

1931 – Gifte kvinder får ret til at beholde deres næringsbevis efter giftermål og kan dermed fortsætte deres selvstændige forretning

1937 – Børn født uden for ægteskab får samme arveret som børn født i ægteskab

1939 – Ret til barselshvile 8 uger før og 8 uger efter fødsel indføres. Det samme gør pligt til 4 ugers arbejdsophør med dagpenge efter fødsel

1943 – Det afgøres, at kvinder ikke kan afskediges fra offentlige stillinger på grund af giftermål. Under den økonomiske krise i 30’erne blev mange gifte kvinder afskediget med den begrundelse, at de tog arbejdet fra mændene

1945 – Dansk Kvindesamfund udgiver “Stat og Ægteskab”, der bl.a. plæderer for sambeskatningens ophør

1948 – De 3 første kvindelige præster ordineres

1949 – Dansk Kvindesamfund udgiver sin betænkning om abortspørgsmålet. Baggrunden er en stærk stigning i antallet af illegale aborter. I betænkningen anbefaler Dansk Kvindesamfund en medicinsk/social adgang til abort, samt oprettelse af seksualklinikker, der bl.a. skal undervise i prævention

1949 – Der indføres gratis midlertidig husmoderafløsning ved sygdom og fødsel. Dansk Kvindesamfund har allerede under krigen startet en lignende ordning i samarbejde med enkelte kommuner

1952 – Gifte kvinder får ret, men ikke pligt, til at underskrive selvangivelsen

1956 – Svangerskabsloven revideres, så den sociale indikation medtages

1969 – Dansk Kvindesamfund går ind for fri abort

1972 – Dansk Kvindesamfund tager igen ligelønsspørgsmålet op og danner “Kvindernes initiativgruppe for ligeløn”, hvor repræsentanter fra Rødstrømperne og frafagbevægelsen findes

1973 – Loven om fri abort vedtages

1976 – Loven om ligeløn mellem mænd og kvinder vedtages

1979 – CEDAW-konventionen, som skal beskytte kvinder i hele verden mod enhver form for diskrimination, vedtages af FN og træder i kraft i 1980. Dansk Kvindesamfund har gennem sit sæde i International Alliance of Women medvirket til konventionens tilblivelse

1983 – Sambeskatningen ophæves. Dansk Kvindesamfund rejste kravet første gang i 1913

1987 – Antidiskriminationsloven udvides, så den også gælder homoseksuelle