Facebook Twitter Instagram search

At arbejde for ligestilling er en bred definition, der dækker over en række af ligestillingsfremmende aktiviteter.

Dansk Kvindesamfund har derfor 5 mærkesager, som er de områder, vi primært beskæftiger os med i vores daglige arbejde.

Prostitution og trafficking

Kvinder skal kunne leve et liv uden at blive udsat for seksuel undertrykkelse. Så længe det er lovligt at købe sex i Danmark, er det ikke muligt. Prostitution og kvindehandel forhindrer ligeværd mellem kønnene. Prostitution er også et socialt problem. Prostitution og kvindehandel eksisterer kun, fordi sexkøberne holder sexmarkedet i gang med deres seksuelle valg Læs mere …

Forældreansvarsloven

I maj 2007 vedtog et enigt Folketing Forældreansvarsloven. Loven trådte i kraft i oktober 2007, og hensigten med den var, at de forældre, der ikke længere ønskede at leve sammen, skulle løse deres konflikter gennem dialog og samarbejde.

Kvinders repræsentation

Dansk Kvindesamfund vil have Folketinget til at lovgive om ligelig kønsfordeling i erhvervslivets bestyrelser.

Vold mod kvinder

Knapt 4 % af alle voksne kvinder i Danmark har i det seneste år været udsat for fysisk vold. Af disse har ca. 2 ud af 3 været udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner.

Fødselspolitik og svangreomsorg

I de senere år har sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel været udsat for så kraftige nedskæringer, at det har haft alvorlige konsekvenser for et stigende antal nybagte mødre og deres nyfødte børn. I disse nedskæringer er kvindens ret til en tryg og god svangreomsorg forsvundet. Dansk Kvindesamfund ønsker at skabe opmærksomhed Læs mere …

Ligeløn og barselsorlov

I Danmark tjener kvinder i gennemsnit ca. 16 pct. mindre end mænd. Det på trods af, at kvinder er bedre uddannede end mænd, og at de to køn i dag har stort set lige lang erhvervserfaring.